Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Среда, 21.03.2018, 12:03
|
RSS
Меню сайта
Мини-чат
Главная » 2014 » Ноябрь » 18 » На сайті Мінфіну опубліковано проект змін до порядку подання звітності
10:35
На сайті Мінфіну опубліковано проект змін до порядку подання звітності
ПРОЕКТ 

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 24 січня 2012 року № 44
 

 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення повного висвітлення фінансової та бюджетної звітності і підвищення рівня її прозорості
 
НАКАЗУЮ: 

1. У заголовку та в пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), слова «фінансової та бюджетної» замінити словами «фінансової, бюджетної та іншої». 

2. Затвердити Зміни до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
 від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції, України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), що додаються. 

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської
 служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Чуприненко Р. С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.
 

 
Міністр                                                                                                   О. ШЛАПАК

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

__________________ № _____
 

Зміни

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
 

1. У назві Порядку та в абзаці другому пункту 1.1 слова «фінансової та бюджетної» замінити словами «фінансової, бюджетної та іншої». 

2. Пункт 1.15 глави 1 після абзацу першого доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«У разі неподання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, фінансової та бюджетної звітності, до зведеної фінансової та бюджетної звітності включаються показники фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів, які подані ними за попередній звітний період, з урахуванням показників, відображених у бухгалтерському обліку органів Казначейства.

Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності окремо подають зведену фінансову та бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.».

У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим. 

3. У главі 2:

1) абзац сьомий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – десятим, а додатки 10–38 вважати відповідно додатками 9–37. У тексті Порядку посилання на додатки 10–38 замінити посиланнями відповідно на додатки 9–37; 

2) абзаци п’ятий та дев’ятий пункту 2.2 відповідно виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим, а додатки 36–37 вважати відповідно додатками 35–36. У тексті Порядку посилання на додатки 36–37 замінити посиланнями відповідно на додатки 35–36; 

3) підпункт 2.4.1 пункту 2.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19).».

У зв’язку з цим додатки 19–36 вважати відповідно додатками 20–37. У тексті Порядку посилання на додатки 19–36 замінити посиланнями відповідно на додатки 20–37; 

4) абзац вісімнадцятий пункту 2.4.2 виключити;
 

5) у пункті 2.6:

у підпункті 2.6.1:

абзац другий підпункту «а» викласти в такій редакції:

«Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 14) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів фінансової звітності (додатки 18, 19) згідно з абзацами п'ятим - шостим підпункту 2.4.1 пункту 2.4 цієї глави;»;
 

в абзаці другому підпункту «б» слово «п’ятим» замінити словом «шостим»; 

у підпункті 2.6.2:

в абзаці першому підпункту «а» слово «одинадцятим» замінити словом «десятим»; 

в абзаці першому підпункту «б» слово «десятим» замінити словом «дев’ятим»; 

в абзацах другому і третьому слово «вісімнадцятим» замінити словом «сімнадцятим» відповідно; 

6) у пункті 2.8 слова «та/або «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма № 4-5д) (додаток 9) виключити; 

7) у підпунктах «а» і «б» підпункту 2.11.2 пункту 2.11 слово «восьмим» замінити словом «сьомим» відповідно. 

4. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

в абзаці тридцять восьмому розділу II «Оборотні активи» Активу слова «що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України» замінити словами «що перерахована в установленому порядку в національну валюту»; 

у розділі ІІІ «Витрати» Активу:

в абзаці сьомому після слова «видатки» доповнити словами «та надання кредитів» та після слів «фактичних видатків» доповнити словами «та наданих кредитів»; 

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом десятим; 

В абзацах чотирнадцятому та п’ятнадцятому розділу ІІ «Зобов’язання» Пасиву слова «органів доходів і зборів» замінити словами «органів, що реалізують податкову та митну політику»; 

абзац одинадцятий розділу ІІІ «Доходи» Пасиву виключити.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати відповідно абзацом одинадцятим; 

2) абзац п’ятнадцятий у Спеціальному фонді форми № 9д, 9м пункту 3.2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий – тридцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – двадцять дев’ятим; 

3) у пункті 3.3:

абзац двадцять другий виключити. У зв’язку з цим абзаци двадцять третій – тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим – двадцять дев’ятим; 

в абзаці двадцять сьомому слова «у тому числі сум фінансових казначейських векселів,» виключити;
 

в абзаці двадцять восьмому знаки та цифри «№ 4-5д;» і слова «, у тому числі проведених фінансовими казначейськими векселями,» виключити; 

4) у пункті 3.5:

абзац шостий виключити. У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим; 

в абзацах сьомому та восьмому знаки та цифри «№ 4-5д,» та «№ 4-5д;» відповідно виключити; 

підпункт 3.5.5 виключити. У зв’язку з цим підпункти 3.5.6 – 3.5.7 вважати відповідно підпунктами 3.5.5 – 3.5.6;
 

у підпункті 3.5.6:

в абзаці першому та другому знаки та цифри «№ 4-5д;» та «№ 4-5д» відповідно виключити; 

в абзаці п’ятому слова та цифри «№ 4-5д (додатки 7, 9)» замінити словом та цифрою «(додаток 7)»; 

в абзаці десятому слова «за офіційним курсом Національного банку України, що склався на звітну дату» замінити словами «відповідно до законодавства»; 

в абзаці п’ятнадцятому слова «у тому числі фінансовими казначейськими векселями,» виключити; 

в абзаці шістнадцятому слова «на звітну дату» замінити словами «відповідно до законодавства»;
 

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«у графах "Касові за звітний період (рік)" форм N 4-4д, (додаток, 8) та "Касові за звітний період (рік), усього" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;»; 

в абзаці двадцять третьому:

слова та цифри «№ 4-5д (додатки 6, 8, 9)» замінити словами і цифрами «(додатки 6, 8)»;

слова «, видатки, розрахунки за якими проведені фінансовими казначейськими векселями,» виключити;
 

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

«Одержувачі бюджетних коштів у формах № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м (додатки 6, 7) графу "Фактичні за звітний період (рік)" та у формі № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 9) графи "Фактичні за звітний період (рік) – ін. валюта" і "Фактичні за звітний період (рік) – грн." не заповнюють.»;
 

в абзаці тридцять другому слова та цифри «№ 4-5д (додатки 7, 9, 10)» замінити словами і цифрами «(додатки 7, 9)».
 

5. У главі 4:

1) в абзаці тринадцятому пункту 4.2 після слів «за минулий рік» доповнити словами «, інформація про повноту включення до зведеної фінансової та бюджетної звітності показників фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції»;

 

2) після пункту 4.6 доповнити главу новим пунктом 4.7 такого змісту:

«4.7. Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19). Довідка складається та подається до органу Казначейства розпорядниками бюджетних коштів, які отримували від підприємств (організацій, установ) – постачальників матеріальні цінності та передавали їх на відповідальне зберігання. У цій довідці наводиться інформація про необоротні активи та запаси, які передані розпорядниками бюджетних коштів на відповідальне зберігання підприємствам (організаціям, установам) на підставі договору в розрізі субрахунків. У складі зведеної квартальної та річної фінансової і бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

У розділі І «Необоротні активи» цієї довідки наводиться інформація про необоротні активи, зазначені у рядках 122, 132 «Первісна (переоцінена) вартість» розділу І «Необоротні активи» Активу Балансу (форма № 1) (додаток 1), які передані на відповідальне зберігання.

У розділі ІІ «Запаси» наводиться інформація про запаси, зазначені у рядках 150 «Матеріали і продукти харчування», 160 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 170 «Інші запаси» розділу ІІ Оборотні активи» Активу Балансу (форма № 1) (додаток 1), які передані на відповідальне зберігання.».

У зв’язку з цим пункти 4.7–4.23 вважати відповідно пунктами 4.8 - 4.24; 

3) пункт 4.24 виключити.

 
6. У главі 5 після слів «зараховується до бюджету» доповнити словами «та подається до органів Казначейства і розпорядників вищого рівня у терміни, встановлені для фінансової звітності». 

7. У тексті Порядку слова «та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями)» виключити. 

8. У додатку 2 до Порядку рядок 160 виключити. 

9. У додатку 3 до Порядку рядок 260 виключити. 

10. Додатки 1, 28, 29 та 36 до Порядку викласти в новій редакції, що додається. 

11. У додатках 17 та 32 до Порядку слова «Код та назва типової  відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів» замінити словами «Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». 

12. Доповнити Порядок новим додатком 19, що додається.
 

Директор Департаменту

державного бюджету                                                                          В. П. Лозицький


http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=404153&cat_id=390898&ctime=1415010667422
Просмотров: 3572 | Добавил: EVGENIY | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2018 | |