Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Пятница, 20.04.2018, 05:52
|
RSS
Меню сайта
Мини-чат
Главная » 2014 » Сентябрь » 15 » Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
17:42
Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.07.2014
м. Київ
N 793
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2014 р. за N 1000/25777
Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011), та з метою удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року N 938 (Порядок N 938), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881, що додаються.
2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є. Ю.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Чуприненко Р. С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

Міністр
О. Шлапак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 липня 2014 року N 793
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2014 р. за N 1000/25777

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (Порядок N 938)
1. Абзац другий пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:
"мережа розпорядника коштів місцевого бюджету (далі - мережа) - згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі - головний розпорядник) (розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників коштів нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевого бюджету;".
2. Пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції:
"2.6. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України.".
3. У главі 4:
у пункті 4.1 слово "року" замінити словом "періоду", слова "проектом рішення" замінити словами "рішенням (проектом рішення)";
у пункті 4.3:
в абзаці першому слово "наступний" замінити словом "відповідний";
перше речення абзацу третього після слів "Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" доповнити словами "(далі - Єдиний реєстр)";
у пункті 4.4 слова "Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" замінити словами "Єдиного реєстру";
пункт 4.19 викласти в такій редакції:
"4.19. Головний розпорядник не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду, розпорядник нижчого рівня не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду подають відповідному органу Казначейства мережу (реєстр змін до мережі) на паперових та електронних носіях інформації з урахуванням особливостей складання мережі, визначених у пункті 4.3 цієї глави.";
у пункті 4.20:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4.20. Орган Казначейства перевіряє подану інформацію щодо мережі (реєстру змін до мережі) на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Казначейства, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку.";
в абзаці другому слова "Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів" замінити словами "Єдиного реєстру";
пункт 4.21 викласти в такій редакції:
"4.21. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни в мережі у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів, наведеної в додатку 3 до цього Порядку.
У разі виникнення змін у мережі головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі.
Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів.".
4. У главі 5:
у пункті 5.1 слово "місяця" замінити цифрами і словом "30 днів";
у пункті 5.7 слова "одного місяця" замінити цифрами і словом "30 днів".
5. У главі 6:
в абзаці другому пункту 6.2 друге і третє речення виключити;
у пункті 6.3:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів - довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів відповідному органу Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.";
абзац восьмий виключити.
6. У главі 10:
доповнити пункт 10.3 після абзацу четвертого чотирма новими абзацами такого змісту:
"Органи Казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами законодавства.
Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях.
Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічними реквізитам документа на паперових носіях.
Під час підписання розрахункового документа не дозволяються використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом дев'ятим;
пункт 10.6 викласти в такій редакції:
"10.6. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на вкладні рахунки відповідно до заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (далі - заявка на видачу готівки), форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407 (Порядок N 1407), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662, та платіжного доручення.";
доповнити главу новим пунктом такого змісту:
"10.8. Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.".
7. Абзац другий пункту 13.1 глави 13 викласти у такій редакції:
"Після видачі готівки на заявці на видачу готівки проставляється відбиток штампа згідно з додатком 17 до цього Порядку, один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органі Казначейства.".
8. У пункті 18.4 глави 18:
в абзаці другому слова "головні фінансові управління обласних державних адміністрацій, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "Департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Фінансові органи щокварталу та щороку готують інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів та про надані місцеві гарантії за формами, встановленими законодавством, та подають її до органів Казначейства.".
9. У тексті Порядку та додатках до нього після слів "код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" в усіх відмінках доповнити словами "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках.
10. Додатки 3 - 6, 12, 19, 22 викласти в новій редакції.
Категория: Казначейське обслуговування | Просмотров: 2686 | Добавил: kuooksp | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1  
а самі бланки де можна скачати?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2018 | |