Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Понедельник, 23.04.2018, 18:14
|
RSS
Меню сайта
Мини-чат
Главная » 2013 » Апрель » 29 » Зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань
22:18
Зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.03.2013 Київ № 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

«22» квітня 2013 року за № 657/23189 


Про затвердження Змін до Порядку
реєстрації та обліку бюджетних
зобов’язань розпорядників бюджетних
коштів та одержувачів бюджетних
коштів в органах Державної
казначейської служби України


Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України від 07 червня 2012 року № 4917-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель” щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону”, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою запровадження електронного документообігу в органах Державної казначейської служби України

наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.4. Державній казначейській службі України (Харченко С. І.) довести цей наказ до відома органів Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

Міністр Ю. КОЛОБОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України 27 березня 2013 року № 431Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

«22» квітня 2013 року за № 657/23189Зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

в органах Державної казначейської служби України1. У главі 1:

1.1. Доповнити пунктом 1.2 такого змісту:

"1.2. У процесі реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників і одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, відповідно до законодавства може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства – Казначейство” (далі – система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ) Державної казначейської служби України (далі – Казначейство України).”.

У зв’язку з цим пункти 1.2–1.4 вважати відповідно пунктами 1.3–1.5.1.2. Пункт 1.3 доповнити словами ", Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг” і "Про електронний цифровий підпис”.”.1.3. У пункті 1.4:

абзац другий викласти у такій редакції:

"бюджетне фінансове зобов'язання – зобов'язання розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду відповідно до законодавства”;

в абзаці третьому слова ", в частині перевищення повноважень” виключити;

після абзацу третього доповнити абзацами четвертим – шостим такого змісту:

"квитанція про одержання електронного документа, наданого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів (далі – квитанція про одержання) – електронний документ, що формується програмним забезпеченням Казначейства України та засвідчує факт і час одержання електронного документа;

квитанція про реєстрацію/нереєстрацію бюджетних зобов’язань та/або бюджетних фінансових зобов’язань в електронній формі (далі – квитанція про реєстрацію/нереєстрацію) – електронний документ, що формується програмним забезпеченням Казначейства України та засвідчує факт і час реєстрації/нереєстрації бюджетних зобов’язань та/або бюджетних фінансових зобов’язань в електронній формі в базі даних органів Казначейства;

реєстрація бюджетних зобов’язань в електронній формі – процедура внесення даних про бюджетні зобов’язання і бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) до системи Казначейства засобами електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг” і "Про електронний цифровий підпис”;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом сьомим;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"фінансове зобов'язання – будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій, здійснених розпорядником або одержувачем бюджетних коштів протягом бюджетного періоду з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет.”.2. Назву глави 2 після слова "обліку” доповнити словом "бюджетних”.3. Порядок доповнити новою главою 3 такого змісту:

"3. Організація роботи органів Казначейства та розпорядників бюджетних коштів щодо реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань в електронній формі3.1. Для реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань в електронній формі розпорядник бюджетних коштів здійснює формування та подання документів, визначених пунктами 2.2, 2.4 глави 2 та/або пунктом 4.1 глави 4 цього Порядку, із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.3.2. Органи Казначейства забезпечують розміщення на офіційних веб-сайтах відомостей про порядок подання електронних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань в електронній формі та контактні телефони відповідальних осіб.3.3. Для реєстрації бюджетного зобов’язання в електронній формі розпорядники бюджетних коштів здійснюють імпортування до системи Казначейства електронних документів за переліком та у строки, визначені пунктом 2.2 глави 2 цього Порядку.3.4. Для реєстрації бюджетного фінансового зобов’язання в електронній формі розпорядники бюджетних коштів здійснюють імпортування до системи Казначейства електронних документів за переліком та у строки, визначені пунктом 2.4 глави 2 або пунктом 4.1 глави 4 цього Порядку.3.5. Електронні документи, отримані органами Казначейства після строку, встановленого цим Порядком, вважаються поданими з порушенням строку.3.6. Підтвердженням для розпорядника бюджетних коштів передачі його електронних документів до органу Казначейства є квитанція про одержання. Ця квитанція надсилається на електронну адресу розпорядника бюджетних коштів автоматично після успішного імпортування електронних документів до системи Казначейства. Якщо на електронну адресу розпорядника бюджетних коштів протягом п’ятнадцяти хвилин не надійшла квитанція про одержання, то електронні документи вважаються неодержаними.

У разі невдалої спроби імпортування електронних документів до системи Казначейства розпорядником бюджетних коштів здійснюються заходи щодо повторного їх імпортування.

У разі неможливості імпортування електронних документів до системи Казначейства розпорядник бюджетних коштів забезпечує подання документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань до органу Казначейства у порядку та у строки, визначені пунктами 2.2, 2.4 глави 2 та пунктом 4.1 глави 4 цього Порядку.

Датою та часом надання електронного документа до органів Казначейства є дата та час, зафіксовані у квитанції про одержання.

Електронні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органами Казначейства у строки, визначені пунктом 2.3 глави 2 цього Порядку.

Відлік строку опрацювання органом Казначейства отриманих електронних документів починається з дати та часу, зафіксованих у квитанції про одержання.3.7. Після перевірки Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань і підтвердних документів на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку, бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання реєструються органом Казначейства, про що повідомляється розпорядник бюджетних коштів шляхом надсилання на його електронну адресу квитанції про реєстрацію, на яку накладається ЕЦП.

Якщо надіслані електронні документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, то органом Казначейства надсилається розпоряднику бюджетних коштів квитанція про нереєстрацію, на яку накладається ЕЦП, із зазначенням причин.”.

У зв’язку з цим глави 3, 4 вважати відповідно главами 4, 5.
Директор Департаменту державного бюджету
Категория: Казначейське обслуговування | Просмотров: 2637 | Добавил: EVGENIY | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 10
9  
Сьогодні в "Офіційному віснику України" №33  опубліковано наказ №431!!!

10  
На сайте выложен уже со всеми изменениями!  smile

7  
Удачи нам всем в этой новации!!!!!!!!!!!

8  
Прорвёмся  wink

5  
Вот они и работают, а все остальные "пряники перебирают"........ devil

3  
А якщо клієнти в селі на кордоні з Росією і інтернет налаштувати не можна? Зв"язок взагалі кошмарний ?

6  
На період впровадження будем подавати і но-новому, і по-старому. А вже в 2014 році ...

2  
вот ласточка и полетела)

1  
Ось тут відповіді на питання поставлені Голові ДКСУ на тему "Результати модернізації компютерної техніки та програмно-технічних комплексів Казначейства"!
"забезпечення інформаційного обміну між органами Казначейства України та розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів буде вирішуватись в межах системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – казначейство». Впровадження в експлуатацію системи «Клієнт казначейства - казначейство» на пілотних клієнтах планується вже у поточному році."
Хто небудь знає, які казначейства будуть пілотними?

4  
Насколько помню говорили что внедрение данной системы запланировано на 3 квартал. Мой коллега из казначейства уже озабочен данным вопросом. Посочуствовал.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2018 | |