Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Среда, 17.10.2018, 07:18
|
RSS
Меню сайта
Мини-чат
Главная » 2013 » Апрель » 24 » Единый реестр, мережа и открытие счетов в ДКСУ
21:22
Единый реестр, мережа и открытие счетов в ДКСУ
 

Внесення до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

З метою формування переліку всіх розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів (далі - мережа) та встановлення загальних процедур з формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів розроблено «Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» затверджений Наказом МФУ від 22.12.2011р. №1691

 

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів заповнюють Реєстраційну картку та подають до органу Державної казначейської служби України за місцезнаходженням в електронному вигляді та на паперовому носії інформації (два примірники) за підписом керівника установи (підприємства, організації), завіреним відбитком печатки.

 

Разом з Реєстраційною карткою розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів надаються копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчена органом, що її видав, копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, установчих документів не подають.

 

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) забезпечує подання Реєстраційної картки суб'єктом господарювання, громадською чи іншою організацією, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена ним на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, як одержувач бюджетних коштів та не зареєстрована в Єдиному реєстрі, не пізніше ніж за 3 робочих дні до терміну подання мережі (змін до мережі) до органів Казначейства.

 

Разом з Реєстраційною карткою одержувачем бюджетних коштів надається лист головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника нижчого рівня) про підтвердження намірів залучення до виконання бюджетної програми та включення цього одержувача бюджетних коштів до мережі.

 

Новоствореними розпорядниками бюджетних коштів Реєстраційна картка подається до органів Казначейства протягом 14 календарних днів з дня державної реєстрації юридичної особи.

 

Якщо відповідно до нормативно-правових актів розпорядник бюджетних коштів для реалізації окремих програм отримує кошти з декількох бюджетів, Реєстраційна картка заповнюється за тим бюджетом, з якого здійснюється його утримання.

 

Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) подають до органів Казначейства реєстраційні картки, засвідчені розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), до складу яких вони входять.

 

Орган Казначейства протягом одного робочого дня перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи (підприємства, організації) в Єдиному реєстрі, повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), відповідність даних, зазначених у Реєстраційній картці, установчим документам та копії виписки з Єдиного державного реєстру.

 

Орган Казначейства вносить відповідну інформацію до бази даних Єдиного реєстру з відміткою про її введення на паперовому носії картки (заповнюються код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), який присвоєно, дата реєстрації та засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства). У разі виявлення невідповідності даних, недотримання встановлених вимог оформлення Реєстраційна картка повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

 

 Достовірність інформації, що наведена у Реєстраційній картці, забезпечує керівник установи (підприємства, організації), що її підписав.

 

Один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів), другий примірник Реєстраційної картки (оригінал) та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою, зберігаються у відповідному органі Казначейства в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

 

Розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) надається довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного.

 

Включення до мережі розпорядників (одержувачів) коштів державного або місцевих бюджетів

 

Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї викладені в 4 розділі Наказу МФУ від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

 

Основні положення про формування єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету викладені в ІІ розділі Наказу МФУ від 24.12.2012 р. №1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

 

Для формування мережі підприємств і організацій використовується програма Meregam.exe, яка виконує наступні функції:

- Формування "МЕРЕЖІ " та "РЕЕСТРА ЗМІН" до мережі підприємств і організацій головними розпорядниками коштів на центральному рівні та розпорядниками 2 рівня на рівні обласних ГУДКУ для подальшої передачі в органи Держказначейства для використання в АС "КАЗНА-В", АС "КАЗНА-ЦЕНТР", ІОС "Казначейство",а також для використання даних "МЕРЕЖІ" в комплексі програм для розпорядників коштів ПЗ "Кошторис"(zvek.exe) і "Розподіл"(pm.exe). 

- Друк відомостей "МЕРЕЖІ" та "РЕЄСТРА ЗМІН" до мережі для передачі в органи Держказначейства. 

- Запис даних "МЕРЕЖІ" та "РЕЄСТРА ЗМІН" на зовнішні носії для передачі в органи Держказначейства. 

- Імпорт даних "МЕРЕЖІ", одержаних в органах Держказначейства із зовнішніх носіїв інформаціії. 

- Імпорт даних витягу з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів коштів для подальшого використання при формуванні МЕРЕЖІ

 

 

Відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

 

Відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України регламентується Наказом МФУ від 22.06.2012 р. №758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»

 

Розпорядники бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають такі документи:

1) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

2) копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

3) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 9) і перелік рахунків (додаток 10), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках;

 

До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства або установчих документів надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. До картки обов'язково включається зразок відбитка печатки (для фізичної особи - підприємця - за наявності).

 

Картки та тимчасові картки із зразками підписів та відбитка печатки подаються до органів Казначейства із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.

 

Разом із карткою та тимчасовою карткою із зразками підписів та відбитка печатки до органів Казначейства клієнтами подаються:

 

- копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце реєстрації або тимчасового перебування осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки;

 

- копія документа, виданого органом доходів і зборів, що засвідчує присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки. Якщо в паспорті цієї особи органами доходів і зборів зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зазначений документ не надається, а надаються копії відповідних сторінок паспорта цієї особи;

(Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників та вчиненням напису "Згідно з оригіналом" відповідальною особою клієнта, яка засвідчує копію, із зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прізвища та дати засвідчення копії;

 

- копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів (тимчасових картках із зразками підписів), що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунком (рахунками). Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис " Згідно з оригіналом ", проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи;

 

- копія висновку органу Казначейства про погодження призначення на посаду головного бухгалтера бюджетної установи (у разі погодження призначення органами Казначейства головного бухгалтера).

 

Після відкриття відповідних рахунків до картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнтом надається перелік рахунків (додаток 10), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці або тимчасовій картці особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта.

 

Перелік рахунків (додаток 10), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, переоформляється у разі відкриття/закриття рахунків клієнтів та у разі переоформлення картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка печатки клієнта.

 

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів, в тому числі бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ, на підставі наданих клієнтами заяв про закриття рахунків (додаток 13) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, закриваються:

 

а) у разі відсутності у поточному бюджетному періоді бюджетних асигнувань за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів);

б) у разі ліквідації або реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), зміни найменування, підпорядкованості.

 

Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

 


 

Категория: Казначейське обслуговування | Просмотров: 40774 | Добавил: EVGENIY | Теги: мережа, закриття рахунків, відкриття рахунків, закрытие счетов, открытие счетов, Единиый реестр | Рейтинг: 4.6/9
Всего комментариев: 11
10  
Підкажіть: Створено нову юридичну особу шляхом злиття  інших ЮО. Новостворена ЮО подала в ДКСУ реєстраційну картку, головний розпорядник вніс зміни до мережі. Новостворену юридичну особу наказом зараховано на фінансове забезпечення до ЮО, яка є одною з тих що зливається. Чи монжна головному розпоряднику кошторисні призначення для новоствореної ЮО призначити з нового року. (Перенесення касових видатків, юр. та фін забовязань, перезаключення угод в кіці року не дуже тішить ні нас ні працівників казначейства)
Чи є порушення в тому, що юридична особа зареєстрована в єдиному реєстрі, внесена до мережі ДКСУ, але не має кошторисних призначень? Дякую.

7  
6 bankocartist згідно наказа МФУ №758 від 22.06.2012 (зі змінами) п.6.2. Право першого підпису належить першомукерівнику (у військових частинах - командиру, начальнику) та його заступникам...-  ці посади в штатному є, керіника -точно

8  
я не полностью расписал. В штатном есть начальник - голова общественной организации и секретарь, 2 человека в карточке с правом подпись есть только первая, вторая не предусмотрена. На собрании решили в связи с болезнью начальника дать право временной подписи заместителю который в организации не числится в штатном расписании а работает на общественных началах. Допустимо ли такое? Мое мнение что в на время в этом случае можно дать право подписи только секретарю, который есть в штатном.

9  
Для решения этого вопроса нужно поднять Устав этой организации там должен быть пункт кто и как избирается на руководящие должности (и имеет право подписи финансовых документов)

6  
Подскажите, может ли иметь право первой подписи, временной человек который работает в общественной организации на общественных началах, не входя в штатное расписание?

5  
3HNA   У нас требуют весь пакет документів: Картка+копії (паспорт+інд.код.+накази на признач+наказ про надання права підптсу) всіх хто є в картці+Перелік рахунків

3  
Подскажите:    для "кртки зі зразками підписів" Додаток 9 -    если поменялся только директор,   нужно ли опять   делать копии паспорта и других документов  главного бухгалтера, или же достаточно только  "директорских документов"?

4  
нужно  sad

2  
зачёт!
Вопросов нет.

1  
Открыл новый раздел сайта!! Тут можно оставлять комментарии и вопросы  smile

11  
Подскажите, пожалуйста, как сделать мережу в электронном виде? где взять программное обеспечение? заранее благодарю за ответ

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2018 | |